ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

К.М. ГЛИНЯНА

ОСНОВИ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Навчально-методичний посібник

(для студентів І курсу)

ОДЕСА – 2007


Рекомендовано до друку рішенням Навчально-методичної ради Одеської національної юридичної академії (протокол № 3 від 26 листопада 2007 року).

Рецензенти:

Харитонова О.І., д.ю.н., професор, зав. кафедри підприємницького та комерційного права ОНЮА.

Достдар Р.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри правових дисциплін Миколаївського навчального центру ОНЮА.

Укладач:

Глиняна К.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права ОНЮА.

Відповідальний за випуск:завідуючий кафедрою цивільного права, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор Є.О. Харитонов.


ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс римського приватного права знайомить з основами складової правової системи, що регулювала відносини між приватними особами у межах Римської держави. Ця правова система, за посередництвом середньовічних юридичних шкіл, заклала фундамент континентальної (насамперед французької і німецької) правової системи, тому, безсумнівно, є невід’ємною методологічною базою професійного юридичного навчання, яке готує студентів до більш свідомого вивчення курсу цивільного права, сприяючи розвиткові юридичного мислення.

Методичні вказівки мають своєю метою звернути увагу студентів на найбільш важливі питання курсу; вони також дають пояснення з деяких найбільш складних питань.

Насамперед студентам слід ознайомитися з навчальною програмою курсу, а потім, при підготовці до семінарських занять, потрібно звернутися до методичних вказівок і, керуючись ними, поглиблено вивчити матеріал курсу.

Завданням студентів є чітке засвоєння цивілістичних понять, у тому числі таких, як поняття особи, правоздатності і дієздатності, види позовів, речі, право власності, володіння, зобов’язань, угод, договорів, делікту, спадкування та ін.До обов’язків студента входить не тільки придбання та систематичне поповнення запасу знань про римське приватне право, але і запам’ятовування наведених у методичних вказівках латинських термінів.

У зв’язку з цим, римське право не можна розглядати вже лише як одну з базових для вищих юридичних навчальних закладів європейських держав навчальних дисциплін, але також і як підґрунтя сучасної цивілістики, яке визначає магістральні тенденції розвитку українського права взагалі і цивільного права, зокрема.

Робоча програма дисципліни „Основи римського приватного права” розроблена у відповідності до Освітньо-професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням 7.060101 „Правознавство„.

Як додаток до лекцій, пропонуються семінарські заняття, що дозволять студентам більш докладно ознайомитися з текстами джерел римського права та поглибити розуміння основних методів діяльності класичних юристів.

Робоча навчальна програма дисципліни містить: вступ до навчальної дисципліни, тематичний план навчальної дисципліни, зміст навчальної дисципліни, плани практичних (семінарських) занять (методичні вказівки; питання до теми; контрольні завдання; першоджерела; література), теми рефератів, иорієнтований перелік питань, що виносяться на залік, рекомендовану літературу, додаток.

Навчальна дисципліна „Основи римського приватного права” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.

Метою та завданням вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з джерелами римського права та основними його інститутами.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- поняття римського права, його предмет та методи правового регулювання;

- джерела римського права;

- поняття, класифікацію, зміст інститутів римського права;

- суб’єкти та об’єкти правовідносин в римському праві, їх види тощо;

вміти:

- аналізувати особливості правового регулювання окремих інститутів римського права;

- визначати поняття та особливості окремих видів суспільних відносин в римському праві;

- характеризувати складові елементи окремих інститутів римського права;

- застосовувати норми інститутів римського права в процесі роботи за юридичною спеціальністю на сучасному етапі розвитку суспільства тощо;

ознайомитися:

- з основними інститутами римського права;

- з практикою застосування римського права в сучасному цивільному законодавстві України.

При підготовці до занять студент повинен опрацювати рекомендовану спеціальну літературу до відповідної теми, яка вивчається. Лише після цього можна приступати до підготовки доповідей, рефератів, вирішення казусів, виконання інших завдань.

Підсумковою формою контролю є залік.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лекції

№ теми Назва теми Лекції (год.) Самостійна робота(год.)
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
1. Історія розвитку римської держави та права
2. Джерела римського права
3. Особи
3.1. Фізичні особи
3.2. Сімейні правовідносини
3.3. Юридичні особи
4. Речі
4.1. Поняття і види речей та речових прав
4.2. Possessio (Посідання, володіння)
4.3. Право власності
4.4. Права на чужі речі
5. Способи придбання речей
5.1. Спадкування
5.2. Зобов’язання. Контракти
5.3. Позадоговірні зобов’язання
6. Захист цивільних прав
6.1. Загальні положення про захист цивільних прав
6.2. Позовний захист
РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
7. Загальні положення про рецепцію Римського права
8. Рецепція Римського права у Східній Європі
9. Рецепція Римського права у Західній Європі
10. Рецепція Римського права в Україні
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
11. Публічне право стародавнього Риму у царський період -
12. Публічне право у період Республіки -
13. Публічне право в період Імперії -
Всього


0000955145903587.html
0001026922052162.html
    PR.RU™