Індивідуальні завдання студентів із самостійсної роботи студентів

Тема 1. Предмет і метод дисципліни «банківська система». Теоретичні засади розвитку банківської діяльності та формування банківської системи

У результаті вивчення даної теми студент повинен:

знатипоняття: “банківська система” за інституційним та інституційно-економічними підходами.

розуміти: сутність банківської систем, як складова фінансової системи; предмет, концептуальні основи, мета, завдання і зміст дисципліни «банківська система»; функції центрального банку країни за першою та другою моделями побудови організаційної структури банківських систем; характеристику побудови специфічної моделі організаційної побудови банківської системи в Україні; функції банківської системи в сучасних умовах.

вміти: пояснити структуру основних показників банківської системи.

Індивідуальне завдання до теми 1

1. Дайте відповідь на теоретичне запитання

Охарактеризуйте специфічну модель організації банківської системи в Україні;

Поясність стабілізаційну функцію банківської системи.

Знайдіть єдину вірну відповідь на тест

1. На початку якого століття з’явилися центральні банки, які монопольно виконували функцію емісії банкнот:

А)XIX ст.

Б)XVIII ст.

В)XX

2. НБУ, застосовуючи механізми рефінансування шляхом проведення кредитних аукціонів, тендерів, кредитування через “облікове вікно”, прямого надання кредитів, центральний банк трансформує ресурси грошового ринку і за строками, і за розмірами, і за ризиками в регіональному аспекті у більших масштабах, ніж окремі комерційні банки. Таки дії належать до:

А)трансформаційної функції банківської системи;

Б)створення платіжних засобів (інструментів);

В) регулювання грошової маси;

Складіть самостійно 4 тестових завдання із трьома варіантами відповідей із виокремленням вірної відповіді.

Критерії оцінювання

За вірно виконані всі 3 види завдань можна отримати максимально 5 балів:

· Теоретичні завдання по 1 балу кожен,

· Тестові завдання по 0,5 бала кожен,

· Самостійно складені тести по 0,5 балів кожен.


0005751683264756.html
0005782021949359.html
    PR.RU™