Санація підприємства

Санація підприємства – це система взаємозалежних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного й соціального характеру, спрямована на виведення підприємства з кризи, запобігання його банкрутства і його фінансове оздоровлення.

Отже, реструктуризація може здійснюватися у процесі звичайного режиму функціонування підприємства з метою його подальшої оптимізації, а санація – це засіб запобігання виходу підприємства з ринкової орбіти.

Процес санації підприємства припускає такі складові:

1) аналіз причин виникнення кризової ситуації;

2) визначення цілей санації;

3) розробка програми санації – базується на вивченні причин кризового стану, стратегічних завдань санації, аналізі внутрішніх резервів і джерел залучення капіталу;

4) розробка проекту санації (у вигляді плану фінансового оздоровлення, бізнес-плану, техніко-економічного обґрунтування – стандартної форми не існує, але скрізь потрібна базова інформація й варіанти розвитку подій; будь-яка форма припускає наявність таких розділів – фактичний фінансовий стан підприємства й перспективи виходу із цього стану, виробнича програма на найближчі роки, баланс доходів і витрат, розрахунок ефективності заходів, спрямованих на оздоровлення підприємства, прогнозовані кінцеві результати реалізації проекту).

5) реалізація планів санації й контроль за реалізацією.

Серед основних способів санації доцільно виокремити:

- перепрофілювання підприємства;

- мирову угоду з кредитором про відкладення боргів або їхнє дарування;

- ліквідацію (у разі наявності) дебіторської заборгованості;

- продаж частини майна боржника як цілісного майнового комплексу (згідно з Господарським кодексом України);

- виконання зобов’язань боржника його власником;

- взяття на себе інвестором зобов’язань боржника шляхом переведення боргу і його подальшого виконання тощо.

Вибір способу санації залежить від низки чинників та критеріїв, серед яких найчастіше мають вплив такі:

1) забезпечення максимально можливої прибутковості у поєднанні з мінімізацією витрат;2) існування ризику неповернення боргів (у тому числі і за вкладами у цінні папери);

3) брак можливостей стягнення дебіторської заборгованості;

4) поява шансу переходу на більш перспективний ринок;

5) гарантія соціального захисту персоналу.

Питання до самоперевірки:

1. Основні форми та види реструктуризації підприємства.

2. Класична модель процесу фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання.

Приклади тестових завдань:

1. Оперативна реструктуризація спрямована на ...

а) забезпечення виживання підприємства, відновлення його ліквідності й істотне поліпшення результатів його діяльності;

б) досягнення довгострокової конкурентоспроможності;

в) виведення підприємства із кризи, запобігання його банкрутству і його фінансове оздоровлення;

г) всі варіанти вірні.

2. Система взаємозалежних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного й соціального характеру, спрямована на виведення підприємства із кризи, запобігання його банкрутства і його фінансове оздоровлення – це:

а) реструктуризація підприємстві;

б) санація підприємства;

в) приватизація підприємстві;

г) вірного варіанта немає.

Питання для самостійного поглибленого опрацювання:

1. Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств і структурної перебудови окремих галузей народного господарства України.

2. Економічна ефективність здійснення санаційних програм розвитку підприємств.

Література [1; 7, с. 179-185; 9, с. 297-300; 10, с. 256-261; 11, с. 606-648; 12, с. 487-505].


0009426171559454.html
0009466000291506.html
    PR.RU™